OZON jest to cz?steczk? sk?adaj?ca si? z trzech atomu tlenu (O3). To nic wi?cej jak tylko tlen (O2) z dodatkowym atomem tlenu. Dodatkowy atom tlenu powstaje pod wp?ywem wy?adowania elektrycznego w wyniku rozpadu cz?steczki tlenu. Najbardziej znany przyk?ad wyst?powania ozonu to tzw. warstwa ozonowa, gdzie ozon powstaje pod wp?ywem dzia?ania promieni s?onecznych UV. Naturalnym ?rd?em ozonu s? miejsca przy wodospadach oraz wy?adowania podczas burz. Charakterystyczny ?wie?y, czysty, zapach deszczu jest rezultatem naturalnie powsta?ego ozonu w czasie burzy. S?owo Ozon pochodzi od greckiego s?owa ozein - czu? zapach. Prawid?owo wykonaneozonowanietrwale niszczy i niweluje ?rd?o nieprzyjemnych zapachw, raz usuni?ty zapach wi?cej ju? nie powrci.

Ozonowanie zazwyczaj stosowane jest:
* w produkcji wody mineralnej,

* przy hodowli ryb w stawach w procesach ci?g?ego uzdatniania wody i jej napowietrzania

* przy produkcji lodu wyd?u?a trwa?o?? mro?onek
* w produkcji spo?ywczej do uzdatnienia wody produkcyjnej i technologicznej
* do mycia i dezynfekcji owocw, jarzyn, warzyw i mi?s - op?nia psucie si? i przejrzewanie
* do p?ukania i dezynfekcji: butelek, zbiornikw i instalacji
* w basenach k?pielowych do usuwania (utleniania) zanieczyszcze? oraz dezynfekcji wody eliminuje do minimum wykorzystanie chloru
* w obiegach zamkni?tych odzyskiwania wody w k?pielach mineralnych
* do usuwania nieprzyjemnych zapachw

* do mineralizacji, oczyszczania i odbarwiania ?ciekw

Dezynfekcja ozonem

W przeciwie?stwie do skomplikowanych ?rodkw chemicznych,ozon ulega biodegradacji do czystego tlenu, wi?c nie pozostawia po sobie toksycznych p?produktw rozpadu. Nie ska?a ?rodowiska ani nie odk?ada si? w tkankach ?ywych organizmw.

Ozon nie jest siln? trucizn? tylko bardzo gwa?townym utleniaczem. Ozon dzia?a, zatem niszcz?co na ?ywe mikroorganizmy i wirusy. Usuwa rwnie? opary substancji organicznych, takich jak rozpuszczalniki, lakiery, farby, benzyna, farby, oleje naturalne oraz syntetyczne.

Grzyby ple?nie roztocza

Grzyby i ple?nie wyst?puj? wsz?dzie w otaczaj?cym nas ?rodowisku i w normalnych warunkach s? tolerowane przez organizm ludzki bez szczeglnie widocznych reakcji. W przypadku intensywniejszego ich nagromadzenia, mo?na zaobserwowa? jednak?e r?ne pojawiaj?ce si? objawy jak infekcje, zatrucia czy uczulenie alergiczne. Osoby lub zwierz?ta po d?u?szym kontakcie z ple?niami i grzybami (w du?ym st??eniu) mog? wykazywa? objawy infekcyjne lub alergiczne takie jak nie?yt nosa, zapalenie zatok, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie p?cherzykw, zapalenie spojwek, zmiany skrne, obni?enie odporno?ci uk?adu immunologicznego, chroniczny stan zm?czeni.

Roztocze kurzu domowego wyst?puje najliczniej w starych, wilgotnych i brudnych domach. Mokre, ciep?e ?rodowisko sprzyja rozwijaniu si? bakterii i paj?czakw. Temperatura powietrza optymalna do rozmna?ania i rozwoju roztoczy zawiera si? w granicach 21-28*C, a wilgotno?? wzgl?dna powietrza 60 -80%. Gdy temperatura spada poni?ej 15*C lub wzrasta powy?ej 35*C, a wilgotno?? powy?ej 80% rozwj roztoczy zostaje zahamowany.

Najwi?cej roztoczy znajduje si? w kurzu domowym, g?wnie w miesi?cach letnich od sierpnia do listopada. Namazanie ich rozpoczyna si? wraz z pocz?tkiem lata. Jedno pokolenie rozwija si? oko?o miesi?c. Samica sk?ada ka?dego dnia do 4 jaj. Z jaja po ok. 6 dniach wylega si? larwa, ktra po ok. 25 dniach przekszta?ca si? w osobnika dojrza?ego. Samce Dermatophagoides pteronyssinus ?yj? 60-100 dni, a samice do 150 dni.Gdy zbli?a si? zima zmienia si? klimat, wraz ze zmiana temperatury i wilgotno?ci powietrza, ilo?? roztoczy znacznie spada.

Roztocza kurzu domowego najsilniej gromadz? si? w r?nego rodzaju materacach, meblach tapicerowanych, po?cielach, firanach, zas?onach, dywanach. Nieco mniej jest ich w kurzu pod?ogowym. Roztocza ?ywi? si? g?wnie z?uszczonym naskrkiem ludzkim, zwierz?cym, mikroorganizmami (np. grzybami ple?niowymi) oraz resztkami organicznymi.

Je?eli masz mo?liwo?? skorzystaj z zabiegu ozonowania pomieszcze? przynajmniej raz na kwarta?, a zlikwidujesz ok 90% domowych alergenw.

 
CzystyOzon.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: UltraGraf