Oliwa ozonowana OlivOzoneOil 100% Olive Oil Ozonated

Oliwa Ozonowana to niezwyk?y produkt leczniczo-kosmetyczny uzyskany w procesie ozonowania najwy?szej jako?ci krete?skiej oliwy z oliwek Extra Virgin. Nasza Oliwa Ozonowana jako jedyna na rynku posiada badania medyczne potwierdzone ?wiadectwem jako?ci.

Je?li dr?cz? Ci? jakiekolwiek problemy ze skr? zapoznaj si? z nasz? aukcj?, zajmie Ci to kilka minut a na pewno nie uznasz tego czasu za stracony.

Jak powstaje nasza Oliwa Ozonowana?

Do ozonowania nasza firma wybiera najwy?szej jako?ci krete?sk? oliw? z oliwek Extra Virgin (nierafinowana, z pierwszego t?oczenia na zimno). Stosujemy generator ozonu w?asnej konstrukcji zasilany czystym tlenem oraz technologi? dzi?ki ktrej otrzymali?my oliw? o maksymalnym st??eniu ozonkw 4 %. Ozonowana w ten sposb oliwa ma powtarzaln? statystycznie, zawsze t?sam? zawarto?? ozonku (1,2,4 trioxane) i nie zwiera szkodliwych aldehydw. W ten sposb uzyskujemy ja?owy opatrunek maj?cy dzia?anie antybakteryjne, przeciwzapalne iprzeciwgrzybiczne. Dodatkowo Oliwa Ozonowana op?nia procesy starzenia, uj?drnia, oczyszcza iwyg?adza skr?.

Je?li dotyczy Ci? ktry? z wymienionych ni?ej problemw.

 • atopowe zapalenie skry,
 • wyprysk kontaktowy,
 • rybia ?uska,
 • ?uszczyca,
 • tr?dzik
 • skra podra?niona,
 • odparzenia (rwnie? u niemowl?t)
 • odle?yny
 • p?cherze
 • b?ble po uk?szeniach owadw
 • oparzenia I-go stopnia,
 • skra po zabiegach chirurgicznych, laseroterapii, depilacji
 • wyst?powanie stopy cukrzycowej,
 • podra?nienia skry spowodowane dzia?aniem ?rodkw chemicznych w tym detergentw,
 • oparzenia s?oneczne
 • inne, np.: cellulit, tzw. zakwasy itp.

. A chcesz doprowadzi? do..

 • z?agodzenia oparze? s?onecznych
 • spowolnienia procesu starzenia skry odm?adzaj?c, uj?drniaj?c i wyg?adzaj?c j?,
 • dzia?a? antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwzapalnych, ktre oczyszcz? skr? rewitalizuj?c j? poprzez natlenianie,
 • poprawienia kr??enia krwi i limfy, przyspieszenia dostarczania tlenu do tkanek zmniejszaj?c stany zapalne i zastj p?ynw charakterystyczny dla cellulitu,
 • przyspieszenia gojenia si? uszkodzonej skry,
 • dzia?a? wewn?trzkomrkowych niweluj?cych zakwasy powsta?e po wysi?ku fizycznym

po prostu musisz stosowa? Oliw? Ozonowan?!!

Dzi?ki jej niesamowitym w?a?ciwo?ciom pozb?dziesz si? szpec?cych zmian skrnych, odm?odzisz i zrewitalizujesz swoja skr?.

Jak stosowa? Oliw? Ozonowan??

W piel?gnacji kosmetycznej - cienk? warstw? preparatu pokry? such? skr? (czynno?? powtarza? 2 do 4 razy dziennie), je?eli jest taka potrzeba po godzinie zmy? oliw? tonikiem lub ciep?? wod? z delikatnym myd?em

W piel?gnacji leczniczej nas?czy? oliw? ja?ow? gaz? i przy?o?y? na miejsca zmienione chorobowo na 1 godzin? (potarza? czynno?? 2 do 3 razy dziennie), po usuni?ciu opatrunku nie ?ciera? pozosta?o?ci)

Ja w?a?ciwie przechowywa? Oliw? Ozonowan?:

 • butelka farmaceutyczna jest wykonana z ciemnego szk?a i posiada nakr?tk? z zabezpieczeniem,
 • przed otwarciem nale?y skontrolowa? stan nakr?tki - powinna by? nienaruszona,
 • preparat powinien by? przechowywany w oryginalnym opakowaniu w ciemnym, ch?odnym miejscu (wskazana lodwka), poza zasi?giem dzieci; UWAGA: nie jest to produkt spo?ywczy!
 • przed u?yciem wymiesza? zawarto?? poprzez kilkakrotne przekr?canie butelki dnem do gry, osad na dnie jest zjawiskiem naturalnym, przy przechowywaniu preparatu w lodwce oliwa mo?e by? g?sta uniemo?liwiaj?c jest wylanie dlatego po wyj?ciu preparatu z lodwki nale?y odczeka? a? oliwa ogrzeje si? do temperatury pokojowej,
 • wyla? potrzebn? ilo?? oliwki na spodeczek/opatrunek i zakr?ci? butelk?,
 • ozonowana oliwka ma swoisty zapach ozonkw,
 • przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej preparat jest przydatny do u?ycia przez 12 miesi?cy od daty produkcji, przy przechowywaniu w lodwce przez 18 miesi?cy od daty produkcji; data produkcji jest umieszczona na etykiecie.

Teraz gdy znasz ju? tajemnicze w?a?ciwo?ci Oliwy Ozonowanej nie pozostaje nic innego jak tylko naby? nasz? Oliw? Ozonowan? i cieszy? si? zdrow?, pi?kn? skr? ka?dego dnia.

Zamwienia:

Z przykro?ci? informujemy, ale wstrzymali?my sprzeda? Oliwy Ozonowanej.

 
CzystyOzon.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: UltraGraf